Toimitusehdot

Yleistä

Linnan Pallo Oy:n henkilökunta tekee parhaansa, että asiakkaat olisivat tyytyväisiä palveluumme. Linnan Pallo Oy:n toimintaa ohjaavat Suomen laki, viranomaisten määräykset ja oma laatujärjestelmämme.

Kauppa on sitova sopimus. Lipun tai lahjakortin (myöhemmin lippu) tilaaminen merkitsee sopimuksen tekemistä. Ostaja tai myyjä ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta eikä ostaja voi siis yksipuolisesti peruuttaa tilaustaan. Sopimuksen muutokseen tarvitaan molempien osapuolien suostumus. Sekä ostajan että myyjän velvollisuuksista ja oikeuksista säädetään kuluttajansuojalaissa.

Kuluttajansuojalakia ei sovelleta kahden yrityksen keskinäiseen kauppaan. Jos erikseen ei ole muuta sovittu, noudatetaan näitä ehtoja Linnan Pallo Oy:n ja ostavan yrityksen välillä.

Lippu on esitettävä ennen lähtöä ja pidettävä mukana koko lennon ajan. Lippu vaihdetaan lennon jälkeen diplomiin.

 

Lipun maksaminen

Tilattu lippu on maksettava eräpäivään mennessä. Maksuaika on normaalisti 14 päivää. Jos varaus on tehty alle 14 päivää ennen suunniteltua lentoa, on lippu maksettava heti tai viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, voi Linnan Pallo Oy peruuttaa lentoa koskevan varauksen. Varauksen peruuttaminen ei tarkoita, ettei laskua tarvitse maksaa.

Maksettu lippu on voimassa vuoden tilauspäivästä laskettuna. Yleisölentoja tehdään maaliskuun alusta lokakuun alkuun.

Linnan Pallo Oy perii saatavansa perintä- ja korkolakien ohjeistuksien mukaisesti.

 

Peruutusehdot

Jos asiakas peruuttaa varaamansa lennon myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, katsotaan lippu käytetyksi. Jos lasku on vielä siinä vaiheessa ollut maksamatta, on asiakkaan silti maksettava koko summa.

Käyttämätön lippu lunastetaan takaisin ainoastaan siinä tapauksessa, että peruutus on johtunut asiakkaan ylivoimaisesta esteestä.

 

Ylivoimainen este

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa ja saada takaisin maksettu summa vähennettynä 25 euron toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että

a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania.

b) hänelle tai kumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut lennon, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma (liikenneonnettomuus, tulipalo tms.), jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle.

Asiakkaan on ilmoitettava esteestä viivytyksettä Linnan Pallo Oy:lle. Lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Takaisinmaksua varten Linnan Pallo Oy:lle on lisäksi palautettava käyttämätön lippu sekä annettava nimi- ja osoitetiedot sekä tilinumero.

 

Raskaus

Asiakkaalla on raskauden vuoksi oikeus saada lippuunsa jatkoaikaa. Jatkoaika kestää siihen saakka, kunnes lapsi tai ottolapsi täyttää 9 kuukautta. Suosittelemme, että raskaana oleva lentäisi kuumailmapallolla vasta raskauden jälkeen.

 

Asiakas ei saavu varaamalleen lennolle

Jos asiakas ei saavu varaamalleen lennolle, hänen lippunsa mitätöityy. Poikkeuksena voi olla ainoastaan ylivoimainen este, joka on dokumentoitava kuukauden kuluessa suunnitellusta lennosta.

 

Asiakkaan sopimaton käytös

Lentäjällä on oikeus kieltää asiakkaan osallistuminen lennolle, jos asiakas aiheuttaa itselleen tai muille turvallisuusriskin tai selvän viihtyvyyshaitan. Riskinä tai haittana voi olla esimerkiksi ohjeiden noudattamattomuus, päihtyneisyys ja aggressiivinen tai impulsiivinen käyttäytyminen. Jos asiakkaalta kielletään osallistuminen lennolle, hänen lippunsa mitätöityy.

 

Lennon peruuntuminen sääesteen vuoksi

Kuumailmapallolentäminen edellyttää suotuisaa säätä. Lentäjä tekee päätöksen lennon toteuttamisesta ilmailumääräysten, meteorologilta saamiensa säätietojen ja lennonjohdon ohjeiden perusteella. Jos asiakkaan tekemä lentovaraus peruutetaan sääesteen vuoksi lipun viimeisen voimassaolokuukauden aikana, jatketaan lipun voimassaoloa 2 kuukautta. Jos peruutus tapahtuu lokakuulle suunnitellulle lennolle, jatketaan voimassaoloa 5 kuukautta.

 

Lentopaikan siirtäminen

Rannikolle suunnitellut lennot voidaan siirtää sisämaahan muun muassa tuuliolosuhteiden vuoksi. Sääolosuhteista johtuvat siirrot ovat mahdollisia myös sisämaassa. Lentäjä tekee päätöksen lennosta turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

 

Reklamaatio

Jos asiakas kokee, että Linnan Pallo Oy:n tuottama palvelu on ollut puutteellinen, hänen pitää reklamoida asiasta viipymättä. Reklamaatio pitää tehdä Linnan Pallo Oy:lle viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheelliseksi koetusta palvelusta. Suosittelemme kirjallista reklamaatiota.

 

Riita-asioiden ratkaisu

Jos asiakas kokee, ettei hän saa asiaansa ratkaistua Linnan Pallo Oy:n kanssa neuvottelemalla, voi hän ottaa yhteyttä oman kuntansa kuluttajaneuvojaan. Tarvittaessa asiakas voi tehdä valituksen kuluttajavalituslautakuntaan. Asiakas voi myös nostaa kanteen Hämeenlinnan käräjäoikeudessa tai oman asuinpaikkansa alioikeudessa.

 

Linnan Pallo Oy:n vastuu vahinkotilanteessa

Kuumailmapallolennätyksissä noudatetaan Montrealin yleissopimusta vuodelta 1999. Tämä sopimus määrittää ja voi rajoittaa ilmakuljetusyrityksen korvausvastuuta onnettomuustilanteessa.

Ilmakuljetusyritys on tuottamuksestaan riippumatta vastuussa vahingosta kunkin matkustajan osalta 100 000 erityisnosto-oikeuteen (n. 123 000 euroa) saakka, jollei matkustaja ole itse myötävaikuttanut vahinkoon. Tämän ylittävältä osalta ilmakuljetusyritys on vastuussa, jollei se kykene osoittamaan joko, ettei vahinko ole aiheutunut sen omasta / sen palveluksessa olevien henkilöiden / sen asiamiesten huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai että vahinko aiheutui yksinomaan kolmannen osapuolen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Montrealin yleissopimus: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2004/20040078